Zmiany 2022 w AML

przez Katarzyna Kęsicka

1) Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych

Dołączyły :

 • Pośredników w obrocie nieruchomościami.
 • Przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.
 • Przedsiębiorców zajmujących się obrotem lub pośrednictwem w obrocie dzieł sztuki i antyków.

2) Zmiany w definicjach beneficjenta rzeczywistego (UBO) i osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

3) Nowe przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego do obecnych klientów

Wprowadzono obowiązek zastosowania ŚBF w sytuacji, gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego.

4) Zmiany w zakresie danych gromadzonych na etapie weryfikacji tożsamości klienta

Wprowadzono obowiązek udokumentowania przyczyn braku możliwości weryfikacji określonych informacji o kliencie.

5) Zmiany w zakresie weryfikacji beneficjenta rzeczywistego

 • Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego nie może polegać wyłącznie na weryfikacji w CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych).
 • Sformalizowano proces weryfikacji UBO i dokumentowania tego procesu.
 • Określono procedurę wyjaśniania rozbieżności pomiędzy CRBR klienta a wynikiem własnej weryfikacji przeprowadzonej przez instytucję obowiązaną.
 • Rozszerzono katalog podmiotów, które muszą zgłaszać beneficjenta rzeczywistego o CRBR.
 • Nałożono obowiązki dostarczania informacji instytucjom obowiązanym wprost na beneficjentów rzeczywistych.

6) Zmiany w zakresie stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego

Wprowadzono katalog informacji, które mają być pozyskane w przypadku stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku państw wysokiego ryzyka.

7) Stworzenie wykazu PEP

Minister właściwy do spraw finansów publicznych opublikuje w drodze rozporządzenia wykaz stanowisk, które powinny być uważane za PEP.

8) Modyfikacja okresu przechowywania informacji z weryfikacji klienta oraz informacji o transakcjach

9) Sformułowany wprost obowiązek bieżącej weryfikacji i aktualizacji polityki AML przez podmioty obowiązane

10) Obowiązkowe szkolenia z zakresu AML –ochrona danych osobowych jako obowiązkowy element

11) Zmiany w zasadach dotyczących whistleblowing

 • Dążą do podniesienia poziomu ochrony osób zgłaszających naruszenia.
 • Ochroną przed represjami w wyniku zgłoszenia naruszeń chronieni są nie tylko pracownicy, ale także inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej.
 • Rozszerzono katalog zabronionych negatywnych działań wobec osób zgłaszających naruszenia.

12) Obowiązek wpisu do rejestru dla niektórych instytucji obowiązanych

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych będą podlegali wpisowi do odpowiednich rejestrów.
 • Termin na dokonanie wpisu to 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 • Uzyskanie wpisu jest warunkiem możliwości świadczenia powyższych usług.

Powiązane wpisy